Past President

1991

Dr. Mukesh Aggarwal


1992

Dr. Jashbhai Patel


1993

Dr. Sharad Vyas


1994

Mr. Jayesh Shah


1995

Dr. Silas Charles


1996

Mr. Pravin Patel


1997

Mrs. Nina Gadodia


1998

Dr. Kantilal Bhalani


1999

Mr. Shirish Patel


2000

Mr. Ghanshyam Patel


2001

Mr. Chetan Shelat


2002

Dr. Mahesh Soni


2003

Dr. Sangiv Patel


2004

Dr. Minal Desai


2005

Mr. Dinesh Gandhi


2006

Dr. Manhar Shah


2007

Mrs. Kumkum Pandit


2008

Mrs. Smita Patel


2009

Mr. Mehul Bharucha


2010

Mr. Hitesh Patel


2011

Mr. Hitesh Patel


2012

Mr. Vipul Patel


2013

Mr. Dipak Patidar


2014

Mr. SAMIR PATEL


2015

Mr. Raj Shah


2016

Mr. Jaymit Patel


2017

Mr. Jaymit Patel


2018

Mr. Alkesh Patel


2019

Mr. Ashesh Modi


2020

Mr. Prakash Patel


2021

Mr. Prakash Patel


2022

Mr. Prakash Patel